Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Rozpoczął się kolejny etap wdra­żania systemu CEPiK 2.0, który przy­gotowuje Ministerstwo Cyfryzacji. Ustawa wdrażająca system była jesz­cze przed wejściem w życie już sied­miokrotnie nowelizowana, a termin był kilka razy odraczany. Plan był taki, że CEPiK ruszy z początkiem 2016 r. Im bliżej było tego terminu, tym bardziej okazywało się, że nie jest on gotowy. Sytuacja zmienia się dyna­micznie i to na tyle, że w chwili pisa­nia tego tekstu nie jest jeszcze wiado­me, czy ostateczna data 13 listopada zostanie dotrzymana. Same zapisy ustawy są dość skomplikowane i mogą sprawić kłopoty osobom nie zajmują­cym się na co dzień prawem. Widać to po liczbie pytań, z jakimi przed­siębiorcy i diagności zgłaszają się do Izby. Dlatego polecam artykuły „Od­powiedzi na trudne pytania” (str. 21) oraz „CEP 2.0 – rozporządzenia wy­konawcze” (str. 16), w których wyja­śniamy wiele kwestii praktycznych. Piszemy o sposobie pobierania opła­ty ewidencyjnej, o zakresie danych, jakie są gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów, oraz jakie z tych danych są udostępniane stacjom kon­troli pojazdów. Samo badanie pojaz­du nie ulegnie zbytnio zmianie, ale będzie więcej czynności do wykona­nia przed przystąpieniem do niego. W prasie pojawiły się informacje, że aktywacja systemu może oznaczać paraliż wydziałów komunikacji, które każdego dnia obsługują kilkanaście tysięcy kierowców, a także problemy w trakcie badań technicznych czy policyjnych kontroli drogowych. Nie­zależnie od pierwszych efektów funk­cjonowania systemu, obecna zmiana powinna usprawnić pracę stacjom i diagnostom. Przekonamy się o tym już wkrótce.

Zapraszam do lektury numeru

Krzysztof Trzeciak

AktualnościSiteLock