Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” – w przypad­ku pojazdu z zamontowanych urządzeniem tech­nicznym podlegającym dozorowi technicznemu – wymaga przedstawienia do badania technicznego doku­mentu wydanego przez właściwy organ dozoru stwierdza­jącego sprawność urządzenia technicznego. W przypadku braku tego potwierdzenia, badanie techniczne nie może być przeprowadzone. Zdarzają się przypadki, że diagno­sta wykonując badanie techniczne pojazdu nie zawsze w 100% jest w stanie ocenić, czy zamontowane na pojeździe urządzenie wymaga badania dozoru technicznego, czy też nie. W artykule wymieniono akty prawne dotyczące dozoru technicznego oraz  urządzenia podlegające dozorowi. Wykaz ten powinien ułatwić diagnoście ocenę, czy urządzenie na pojeździe podlega dozorowi technicznemu. W sytuacjach wątpliwych autor zaleca taki pojazd odesłać do UDT, gdzie na podstawie dokumentacji i tabliczki znamionowej zostanie wydany dokument potwierdzający status urządzenia technicznego.

AktualnościSiteLock