Serwis Motoryzacyjny


Wydawca
PISKP
tel. (22) 811 26 06, redakcja@piskp.pl

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 W artykule zaprezentowano stanowisko proku­ratora generalnego w sprawie cofnięcia przez starostę diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicz­nych. W opisywanym rok temu na łamach SM  przypadku, starosta cofnął decyzją ad­ministracyjną uprawnienia diagnosty, albowiem ustalił, że w dniu przeprowadzenia okresowego badania tech­nicznego pojazdu nie było ważnego dokumentu poświad­czającego sprawność zbiornika LPG, a mimo to został on dopuszczony do ruchu przez diagnostę, który prze­prowadził badanie techniczne przedmiotowego pojazdu z wynikiem pozytywnym. W odwołaniach od tej decyzji zgłoszono wątpliwości co do konstytucyjności przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” dotyczących cofania uprawnień diagnosty, albowiem przewidują one obecnie tylko jedną sankcję, tj. cofnięcie uprawnień na lat 5. Zdaniem prokuratora generalnego obecnie przyjęty w prawie o ruchu drogowym reżim odpowiedzialności obiektywnej za delikt administracyjny diagnosty reali­zuje przesłanki wynikające z zasady proporcjonalności, gdyż zakwestionowana regulacja może doprowadzić do realizacji zamierzonego celu, którego osiągnięcie jest konieczne dla ochrony wskazanych wyżej konstytucyjnych wartości, a efekty tej ochrony są adekwatne do uciążli­wości nakładanej sankcji.

AktualnościSiteLock